Obnova bytových domov v roku 2015

Naše obnovené bytové domy cez úvery zo ŠFRB, dotácie MVRR a komerčné úvery. Bytový dom: Šoltésovej, Trenčín Obnovený: 2015 Bytový dom: Gagarinova, Trenčín Obnovený: 2015 Bytový dom: Trenčianske Stankovce Obnovený: 2015 Bytový dom: Pádivého, Trenčín Obnovený: 2015 Bytový dom: Záhumenská, Trenčín Obnovený: 2015

More Info

POPLATOK ZA ROZVOJ SA BUDE PLATIŤ AJ PRI OBNOVE BUDOV

V  novembri 2015 bol schválený zákon o  miestnom poplatku za rozvoj a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetkým, ktorí plánujú stavať alebo obnoviť budovy, z  neho vyplýva povinnosť prispieť obci poplatkom. Povinnosť poplatkov za rozvoj sa teda vzťahuje na aj na obnovu bytových či rodinných domov. Napriek tomu, že mnohé organizácie nie sú so […]

More Info

Merače tepla v bytových domoch budú do konca roka povinné

Vlastníci bytov, ktorých bytový dom má celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m2a je zásobovaný centrálnym zdrojom tepla, majú už len rok na to, aby si obstarali a inštalovali určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla, prípadne zabezpečili alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania spotreby tepla. Táto povinnosť vyplýva zo smernice EÚ o energetickej efektívnosti a je implementovaná v zákone č. 657/2004 […]

More Info

Havarijná služba výťahy: 0903 725 917

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy alebo Ste sa rozhodli zmeniť správcu? Staviate nové bytové domy a potrebujete zabezpečiť jeho správu?

Ponúkame komplexný výkon správy bytov, nebytových a spoločných priestorov v bytových alebo polyfunkčných domoch. Ako najväčší správca v Trenčíne pôsobíme na trhu správy bytov a nebytových priestorov už 50 rokov a momentálne zabezpečujeme služby vyše 6200 bytom v 220 bytových domoch v Trenčíne a okolí.

Naša ponuka plne rešpektuje požiadavku na kvalitné zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv objektov v rámci platnej legislatívy SR a aktívne pri tom využívanie vedomosti a skúsenosti nadobudnuté počas dlhoročného pôsobenia na trhu a pravidelné školenia zamestnancov zabezpečujú potrebný profesijný rast a odbornosť pri správe Vašeho majetku.

Využívame moderné internetové technológie ktoré zástupcom vlastníkov a užívateľom na dome výrazne uľahčujú získavanie informácii o bytovom dome a umožňujú zasielanie žiadostí elektronicky bez nutnosti opustiť svoju obec. Máme vlastné údržbárske stredisko, ktoré bude profesionálne a za priaznivé ceny vykonávať údržbu a opravy v spravovaných domoch a bytoch.

Domy spravujeme na základe zmluvy o výkone správy alebo mandátnej zmluvy.

Ponuka výkonu správy bytových domov:

Ekonomické služby

 • vedenie samostatného účtu bytového domu
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • stanovenie výšky mesačných platieb
 • evidencia príjmov a výdavkov, sledovanie splatností
 • spracovanie vyúčtovania služieb
 • vymáhanie prípadných nedoplatkov
 • zabezpečenie financovania v prípade väčších opráv a investícii
 • zabezpečenie spracovania podkladov pre čerpanie dotácií na odstránenie systémových porúch
 • zabezpečenie investícií do nehnuteľnosti podľa požiadaviek vlastníkov bytov
 • vybavovanie žiadostí o podporu z prostriedkov Európskej únie na zateplenie bytových budov
 • komplexné spracovanie mzdovej agendy

Technické služby

 • zabezpečenie všetkých médií a služieb potrebných na prevádzku domu
 • zabezpečenie údržby a opráv spoločných častí a zariadení
 • zabezpečenie 24-hodinovej havarijnej služby na výťahy
 • spracovávanie harmonogramu revízií a pravidelných prehliadok a zabezpečenie
 • technická a vecná kontrola vykonaných prác a fakturácie
 • predkladanie správy o stave spoločných častí a zariadení domu v zmysle zákona 182/1993 Z.z.v znení neskorších predpisov

Právne služby

 • zastupovanie vlastníkov v súvislosti s výkonom správy
 • spracovanie podkladov pre vymáhanie pohľadávok
 • zabezpečenie vymáhania pohľadávok
 • zabezpečenie ďalších služieb podľa požiadaviek vlastníkov
 • zastupovanie v súdnych sporoch
 • príprava podkladov k dobrovoľným dražbám


Údržbárske služby

 • opravy elektro (inštalácie slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov spoločných priestorov, kontrola a opravy núdzových zdrojov, osvetľovacích telies, výmena svetelných zdrojov, opravy ventilatorov, motáž senzorových svietidiel, výmena ističov v bytoch a spol. priestorov)
 • opravy výťahov (kompletný servis výťahov, pravidelná údržba a opravy výťahov, výťahových šácht, kabín a strojovní, zabezpečenie pravidelných revízií)
 • vodoinštalatérske práce (výmena uzatváracích ventilov, batérií, WC, vaní, sifónov, úpravy potrubia, výmena ležatých      rozvodov a ventilov v spoločných priestoroch), montáž a výmena vodomerov
 • kúrenárske práce (montáž panelových radiátorov, radiátorových ventilov, termostatických hlavíc, úpravy potrubia )
 • plynárske práce (montáž prípojok a ventilov ku šporákom,  úpravy potrubia, úniky plynu )
 • drobné zámočnícke a murárske práce ( výmena zámkov, vložiek na vchodových dverách, montáž brana )
 • drobné práce v bytoch ( vyvŕtanie dier ,osadenie konzol na sušenie a pod. )


Cenu za poskytnuté služby – komplexné, alebo len vybrané dielčie je možné  dohodnúť  priamo u nás.

Veríme, že flexibilným prístupom k riešeniu problémov, profesionalitou a vysokou odbornosťou našich zamestnancov budeme kvalitným správcom, ktorý prevezme správu vášho objektu s veľkou zodpovednosťou, serióznosťou a vážnosťou.

Neváhajte nás kontaktovať pre akékoľvek otázky, tešíme sa na spoluprácu!

 Kontaktujte nás:  Ing. Jozef Hlinka - predseda predstaventstva
  Tel: 0903 458 567
e-mail: riaditel@sbdtn.sk
 
Ing. Alena Oravcová - ekonomické oddelenie
Tel.: 0911 732 000
e-mail: oravcova@sbdtn.sk