Úvod

Dopyt na cenové ponuky pre obnovu bytového domu Nemšová, Janka Paľu 11, 12, 13.

Zadanie: Zatepľovací systém STO, Caparol, Weber alebo Bolix. Rozsah: U515 – Zateplenie bytového domu Zateplenie obvodového plášťa Zateplenie stropu 1.NP Rekonštrukcia, zateplenie strechy Výmena okien a vstupných dverí Rekonštrukcia balkónov a loggií U965 – Rekonštrukcia výťahu U975 – Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla Vodovod Kanalizácia splašková Plynoinštalácia Elektroinštalácia U995 – Iná […]

Continue reading

OZNAM

Oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov, že v dňoch od 27.12.2017 do 29.12.2017 bude Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, Trenčín zatvorené. Otvorené bude od 02.01.2018. Havarijná služba pre výťahy bude zabezpečená na tel. čísle 0903 725 917. OZNAM PDF

Continue reading

Ponuka voľných priestorov k prenájmu

Ponúkame voľné priestory k prenájmu (výrobné, kancelárske, vonkajšie). Atraktívna oblasť, diaľničný privádzač – Biskupická ulica, Trenčín (mapa medzi FOTO). Žiadosti prosím zasielajte na riaditel@sbdtn.sk

Continue reading

Oznámenie o dražbe

Oznamujeme ostatným vlastníkom bytov, že dňa 18.12.2017 sa o 10 : 00 hod. otvára verejná dražba pre účastníkov, pre verejnosť s časom 10:20 hod. v Modrom salóniku na prízemí hotela MAGNUS, Považská 1706/35, Trenčín 911 01. Zverejnenie tohto oznámenia o dražbe č. 092/2017 dražobnej spoločnosti AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava 851 01 zabezpečuje správca […]

Continue reading

Povinnosť vykonať deratizáciu v termíne od 01.10.2017 do 31.10.2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) za účelom predchádzania […]

Continue reading

Predstavenstvo

Mgr. Miroslav Petrík – predseda predstavenstva   20.09.2017 Ing. Jozef Ľahký – podpredseda predstavenstva   20.09.2017 Ing. Anna Vinczeová – člen predstavenstva   20.09.2017 Ing. Milan Škultéty – člen predstavenstva   20.09.2017 Ing. Ivan Slaný – člen predstavenstva   20.09.2017 Ing. Anton Šumichrast – člen predstavenstva   20.09.2017 Marián Uhlík – člen predstavenstva   20.09.2017 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Predstavenstvo […]

Continue reading
Havarijná služba výťahy: 0903 725 917

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy alebo Ste sa rozhodli zmeniť správcu? Staviate nové bytové domy a potrebujete zabezpečiť jeho správu?

Ponúkame komplexný výkon správy bytov, nebytových a spoločných priestorov v bytových alebo polyfunkčných domoch. Ako najväčší správca v Trenčíne pôsobíme na trhu správy bytov a nebytových priestorov už 50 rokov a momentálne zabezpečujeme služby vyše 6200 bytom v 220 bytových domoch v Trenčíne a okolí.

Naša ponuka plne rešpektuje požiadavku na kvalitné zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv objektov v rámci platnej legislatívy SR a aktívne pri tom využívanie vedomosti a skúsenosti nadobudnuté počas dlhoročného pôsobenia na trhu a pravidelné školenia zamestnancov zabezpečujú potrebný profesijný rast a odbornosť pri správe Vašeho majetku.

Využívame moderné internetové technológie ktoré zástupcom vlastníkov a užívateľom na dome výrazne uľahčujú získavanie informácii o bytovom dome a umožňujú zasielanie žiadostí elektronicky bez nutnosti opustiť svoju obec. Máme vlastné údržbárske stredisko, ktoré bude profesionálne a za priaznivé ceny vykonávať údržbu a opravy v spravovaných domoch a bytoch.

Domy spravujeme na základe zmluvy o výkone správy alebo mandátnej zmluvy.

Ponuka výkonu správy bytových domov:

Ekonomické služby

 • vedenie samostatného účtu bytového domu
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • stanovenie výšky mesačných platieb
 • evidencia príjmov a výdavkov, sledovanie splatností
 • spracovanie vyúčtovania služieb
 • vymáhanie prípadných nedoplatkov
 • zabezpečenie financovania v prípade väčších opráv a investícii
 • zabezpečenie spracovania podkladov pre čerpanie dotácií na odstránenie systémových porúch
 • zabezpečenie investícií do nehnuteľnosti podľa požiadaviek vlastníkov bytov
 • vybavovanie žiadostí o podporu z prostriedkov Európskej únie na zateplenie bytových budov
 • komplexné spracovanie mzdovej agendy

Technické služby

 • zabezpečenie všetkých médií a služieb potrebných na prevádzku domu
 • zabezpečenie údržby a opráv spoločných častí a zariadení
 • zabezpečenie 24-hodinovej havarijnej služby na výťahy
 • spracovávanie harmonogramu revízií a pravidelných prehliadok a zabezpečenie
 • technická a vecná kontrola vykonaných prác a fakturácie
 • predkladanie správy o stave spoločných častí a zariadení domu v zmysle zákona 182/1993 Z.z.v znení neskorších predpisov

Právne služby

 • zastupovanie vlastníkov v súvislosti s výkonom správy
 • spracovanie podkladov pre vymáhanie pohľadávok
 • zabezpečenie vymáhania pohľadávok
 • zabezpečenie ďalších služieb podľa požiadaviek vlastníkov
 • zastupovanie v súdnych sporoch
 • príprava podkladov k dobrovoľným dražbám


Údržbárske služby

 • opravy elektro (inštalácie slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov spoločných priestorov, kontrola a opravy núdzových zdrojov, osvetľovacích telies, výmena svetelných zdrojov, opravy ventilátorov, montáž senzorových svietidiel, výmena ističov v bytoch a spol. priestorov)
 • opravy výťahov (kompletný servis výťahov, pravidelná údržba a opravy výťahov, výťahových šácht, kabín a strojovní, zabezpečenie pravidelných revízií)
 • vodoinštalatérske práce (výmena uzatváracích ventilov, batérií, WC, vaní, sifónov, úpravy potrubia, výmena ležatých      rozvodov a ventilov v spoločných priestoroch), montáž a výmena vodomerov
 • kúrenárske práce (montáž panelových radiátorov, radiátorových ventilov, termostatických hlavíc, úpravy potrubia )
 • plynárske práce (montáž prípojok a ventilov ku šporákom,  úpravy potrubia, úniky plynu )
 • drobné zámočnícke a murárske práce ( výmena zámkov, vložiek na vchodových dverách, montáž brana )
 • drobné práce v bytoch ( vyvŕtanie dier ,osadenie konzol na sušenie a pod. )


Cenu za poskytnuté služby – komplexné, alebo len vybrané dielčie je možné  dohodnúť  priamo u nás.

Veríme, že flexibilným prístupom k riešeniu problémov, profesionalitou a vysokou odbornosťou našich zamestnancov budeme kvalitným správcom, ktorý prevezme správu vášho objektu s veľkou zodpovednosťou, serióznosťou a vážnosťou.

Neváhajte nás kontaktovať pre akékoľvek otázky, tešíme sa na spoluprácu!

 Kontaktujte nás: Mgr. Miroslav Petrík - predseda predstavenstva
  Tel.: 0903 458 567
e-mail: riaditel@sbdtn.sk
 
Ing. Alena Oravcová - ekonomické oddelenie
Tel.: 0911 732 000
e-mail: oravcova@sbdtn.sk